GRI

Ársskýrsla ÁTVR er gefin út í sjötta sinn í samræmi við viðmiðunarreglur Global Reporting Initiative (GRI). Upplýsingar í skýrslunni gilda fyrir almanaksárið 2017. 

EFNISYFIRLIT YFIR GRI

Efnisyfirlitið inniheldur upplýsingagjöf varðandi stjórnunaraðferð (DMA) og sértæk viðmið sem hafa verið valin og byggja þau á mikilvægustu atriðum sem eiga við sjálfbæran rekstur fyrirtækisins.

Þessi skýrsla hefur verið gerð í samræmi við GRI G4: Core útgáfan.

Í liðum G4-1 til G4-58 er markmiðið að gera grein fyrir starfsemi fyrirtækisins, stefnu, stærð og staðsetningu þess, stjórnarháttum auk umgjarðar skýrslunnar. Einnig er lýst hvernig unnið er með einstaka málaflokka samfélagslegrar ábyrgðar. 

Taflan hér fyrir neðan sýnir hvar greint er frá aðgerðum í ársskýrslu 2017 sem greinir frá samfélagslegri ábyrgð eða í GRI viðauka.

Stefna og greining

GC*

G4-1
Yfirlýsing frá æðsta stjórnanda fyrirtækisins
G4-2
Lýsing á helstu áhrifum, áhættum og tækifærum

Upplýsingar um fyrirtækið

GC*

G4-3
Heiti fyrirtækis
G4-4
Helstu vörumerki, vörur og/eða þjónusta
G4-5
Staðsetning höfuðstöðva
G4-6
Lönd þar sem fyrirtækið er með starfsemi
G4-7
Eignarhald og lögform
G4-8
Markaðurinn (landfræðileg skipting, viðskiptavinir og hagsmunaaðilar)
G4-9
Gerið grein fyrir stærð og umfangi fyrirtækisins: Heildarfjöldi starfsmanna – Umfang starfsstöðva – Velta og/eða tekjur fyrirtækis og stofnunar – Heildarvelta brotin niður í skuldir og eigið fé (fyrirtæki) – Heildarframleiðsla varðandi vöru og þjónustu
G4-10
Gerið grein fyrir skiptingu starfsfólks eftir starfssamningi og kyni (a-f alls 6 þættir)
P6
G4-11
Gerið grein fyrir fjölda starfsfólks með aðild að kjarasamningum stéttarfélaga
P3
G4-12
Gerið grein fyrir aðfangakeðju fyrirtækisins
G4-13
Mikilsverðar breytingar á skýrslutímabilinu hvað varðar stærð, skipulag, eignarhald og breytingar í aðfangakeðju

Skuldbindingar við ytri málefni

G4-14
Útlistun á beitingu varúðarákvæða eða aðferða innan fyrirtækisins, ef við á (Umfang 1)
G4-15
Utanaðkomandi sáttmálar um fjárhagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg málefni eða önnur verkefni sem fyrirtækið hefur innleitt eða styður
G4-16
Aðild að samtökum

Skilgreiningar á efnislegum þáttum og mörkum þeirra

G4-17
Útlistun á ársreikningum (eða sambærilegum skjölum) hverrar rekstrareiningar innan stofnunar eða fyrirtækis
G4-18
Útskýrið skilgreiningar á efnistökum og takmörkunum. Útskýrið hvernig fyrirtækið innleiðir staðlaðar skilgreiningar í skýrslu
G4-19
Útlistun og skilgreining allra þátta er mótuðu efnistök skýrslunnar
G4-20
Tilgreinið mörk hvers þáttar samkvæmt skilgreiningu er á við innan fyrirtækisins: Aðferðir við mælingar gagna og útreikninga þ.m.t. forsendur
G4-21
Tilgreinið mörk hvers þáttar samkvæmt skilgreiningu er á við utan fyrirtækis: Aðferðir við mælingar gagna og útreikninga þ.m.t. forsendur
G4-22
Útskýrið áhrif framsetningar upplýsinga, sem hafa verið veittar í fyrri skýrslum, og ástæður fyrir endurtekinni framsetningu upplýsinganna
G4-23
Útskýrið verulegar breytingar frá fyrra tímabili varðandi mörk, umfang og þætti skýrslunnar

Þátttaka og skuldbindingar hagsmunaaðila

G4-24
Listi yfir hagsmunaðila sem starfa með fyrirtækinu
G4-25
Aðferðir við val á hagsmunaaðilum sem ætlað er að starfa með
G4-26
Verklag við ákvörðun á samstarfi við hagsmunaaðila
G4-27
Helstu atriði og málefni sem hafa komið upp í samstarfi við hagsmunaaðila

Viðfangsefni skýrslunnar

G4-28
Tímabil sem upplýsingar í skýrslunni ná til
G4-29
Hvenær var síðasta skýrsla gefin út (ef við á)
G4-30
Skýrslutíðni (árleg, tvisvar á ári, o.s.frv.)
G4-31
Tengiliðir vegna upplýsinga er varða skýrsluna og efni hennar
G4-32
Ferli við ákvörðun á efni skýrslunnar

GRI yfirlit

G4-33
Stefnumótun og starfshættir fyrirtækisins varðandi utanaðkomandi ráðgjöf, trygging á öruggri gagnavinnslu og aðferðafræði við gerð skýrslunnar

Stjórnarhættir

GC*

Uppbygging og samsetning stjórnarhátta

G4-34
Skipulag fyrirtækisins, þ.m.t. undirnefndir stjórnar. Skilgreinið hver eða hvaða nefndir bera ábyrgð á ákvörðunartöku varðandi efnahags-, umhverfis- og félagsleg áhrif af starfsemi fyrirtækisins
G4-35
Gerið grein fyrir ferli framsals á valdi og ákvörðunartöku varðandi efnahags-, umhverfis- og félagslega þætti frá stjórnendum til óbreyttra starfsmanna
G4-36
Gerið grein fyrir hvort fyrirtækið hafi tilnefnt stöður á framkvæmdastjórnarstigi varðandi efnahags-, umhverfis- og félagslega þætti, og hvort sá er sinnir þeirri stöðu tilkynni beint til æðstu stjórnenda fyrirtækisins
G4-37
Skýrsluferli varðandi samráð milli hlutaðeigenda og æðsta stjórnanda vegna efnahags-, umhverfis- og félagslegra þátta. Ef stýringu á ferlinu er úthlutað til annarra en æðstu stjórnenda, skýrið frá til hverra ferlinu er úthlutað og hvernig því er háttað
G4-38
Skýrið samsetningu æðstu stjórnar og undirnefnda
G4-39
Hlutverk stjórnarformanns (ef við á)
G4-40
Skýrið ákvörðunarferli varðandi samsetningu, hæfni og sérþekkingu stjórnar- og nefndarmanna. Hvaða viðmið er notast við í vali, þ.m.t. – hvort og hvernig er gætt að fjölbreytileika, – hvort og hvernig sjálfstæð vinnubrögð einstaklinga eru tryggð – hvort og hvernig fagleg þekking og reynsla er til staðar varðandi efnahags-, umhverfis- og samfélagsmál. Hvort og hvernig hlutaðeigendur (þ.m.t. hluthafar) eru þátttakendur í ákvörðunartöku varðandi val í æðstu stjórnir og nefndir
G4-41
Skýrið ferla sem tryggja upplýsingar um vanhæfi og hagsmunaárekstra stjórnarmanna

Hlutverk stjórnar varðandi tilgang, gildi og stefnumótun

G4-42
Skýrið hlutverk stjórnar og framkvæmdastjóra varðandi þróun, samþykki og uppfærslu stefnumótunar, markmiðssetningar og mælieininga varðandi efnahagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg áhrif

Frammistöðumat stjórnar

G4-43
Hvernig er þekking æðstu stjórnenda aukin hvað varðar efnahags-, umhverfis- og samfélagsmál
G4-44
Skýrið hvernig þekking stjórnenda á efnahags-, umhverfis- og samfélagsmálum er metin, hver sér um slíkt mat og hversu oft er slíkt mat framkvæmt

Hlutverk stjórnar í áhættustjórnun

G4-45
Skýrið hlutverk stjórnar í að greina áhrif, áhættu og tækifæri varðandi efnahags-, umhverfis og samfélagsmál
G4-46
Greinið frá árangursmati stjórnar varðandi áhættustjórnun efnahags-, umhverfis- og samfélagsmála
G4-47
Greinið frá árangursmati stjórnar varðandi tækifæri í efnahags-, umhverfis- og samfélagsmálum

Hlutverk stjórnar í skýrslugjöf varðandi sjálfbærni

G4-48
Tilgreinið æðsta stjórnanda sem formlega metur og samþykkir sjálfbærniskýrslu og tekur ábyrgð á að allir efnisþættir séu útlistaðir og metnir

Hlutverk stjórnar í efnahagslegu, umhverfislegu og samfélagslegu árangursmati

G4-49
Skýrið upplýsingaferli til stjórnar varðandi mikilvæg áhyggjuefni
G4-50
Skýrið frá fjölda mála og umfangi þeirra sem vísað var til stjórnar, er vörðuðu mikilvæg áhyggjuefni. Skýrið þau ferli sem notuð voru við greiningu og lausn þessara mála

Starfskjarastefna og hvatningakerfi

G4-51
Skýrið starfskjarastefnu stjórnar og framkvæmdastjórnar
G4-52
Skýrið ferli kjarasamninga
G4-53
Skýrið hvernig leitað er eftir áliti hlutaðeigandi varðandi starfskjarasamninga, hvernig er það álit tekið til greina og hver er niðurstaða atkvæðagreiðslu við gerð stefnu í kjarasamningum (ef við á)
G4-54
Tilgreinið hlutfall árlegra launauppbóta til hæstlaunaða starfsfólks miðað við launauppbót óbreyttra starfsmanna fyrirtækisins í hverju landi fyrir sig
G4-55
Tilgreinið prósentuhlufall varðandi aukna árlega launauppbót til hæstlaunuðu starfsmanna fyrirtækisins í hverju landi fyrir sig miðað við aukna launauppbót óbreyttra starfsmanna

Siðfræði og heilindi

GC*

Stöðluð upplýsingagjöf varðandi yfirlit um: Gildi, grundvallarreglur, kröfur og viðmið fyrirtækisins

G4-56
Greinið frá gildum, grundvallarreglum, kröfum og viðmiðum varðandi siðareglur
P10
G4-57
Skýrið ytri og innri ferli varðandi ráðgjöf við siðferði og lög sem koma að heilindum fyrirtækisins, svo sem hjálpar- eða ráðgjafarleiðir
P10
G4-58
Ytri og innri umkvörtunarferli varðandi ósiðlega hegðun, lögbrot og mál tengd heilindum fyrirtækisins, svo sem ferli í gegnum straumlínustjórnun, ferli uppljóstrana eða nafnlausra ábendinga
P10

Efnahagur

GC*

Fjárhagsleg frammistaða

G4-EC1
Bein efnahagsleg verðmæti – sköpuð og dreifð, þ.m.t. tekjur, rekstrarkostnaður, greiðslur til starfsmanna, framlög og önnur fjárfesting í samfélaginu og greiðslur til ríkisins
G4-EC2
Fjárhagsleg áhrif og önnur áhætta og tækifæri fyrirtækisins vegna loftslagsbreytinga
P7
G4-EC3
Yfirlit yfir skuldbindingar fyrirtækis vegna lífeyrisgreiðslna og kaupaukakerfa
G4-EC4
Verulegur fjárhagslegur stuðningur frá opinberum aðilum
P6

Nálægð á markaði

G4-EC5
Meðal byrjendalaun eftir kyni miðað við lágmarkslaun í heimabyggð þar sem fyrirtækið er með stærri starfsstöðvar
G4-EC6
Hlutfall yfirstjórnenda sem ráðnir eru úr heimabyggð þar sem fyrirtækið er með stærri starfsstöðvar
P6

Óbein efnahagsleg áhrif

G4-EC7
Þróun og áhrif af fjárfestingu í innviðum og þjónustu
G4-EC8
Mikil óbein efnahagsleg áhrif og umfang þeirra

Innkaupastefna

G4-EC9
Hlutfall innkaupa frá birgjum úr nærsamfélagi þar sem fyrirtækið er með stærri starfsstöðvar

Umhverfismál

GC*

Efnisnotkun

G4-EN1
Notkun á hráefni eftir þyngd eða magni
P7 P8
G4-EN2
Hlutfall endurunnins hráefnis af notuðu hráefni
P8

Orka

G4-EN3
Bein orkunotkun eftir orkutegund
P7 P8
G4-EN4
Óbein orkunotkun eftir orkutegund
P8
G4-EN5
Orkukræfni
P8
G4-EN6
Lækkun á orkunotkun
P8 P9
G4-EN7
Lækkun á orkuþörfum af framleiddri vöru og/eða þjónustu
P8 P9

Vatn

G4-EN8
Notkun vatns eftir uppruna
P7 P8
G4-EN9
Mikil áhrif á vatnsból við vatnstöku
P8
G4-EN10
Magn og hlutfall vatns sem er endurnýtt og/eða endurunnið við framleiðslu
P8

Líffræðileg fjölbreytni

G4-EN11
Staðsetning og stærð landskika í eigu, leigu eða umsjá fyrirtækisins innan verndaðra svæða eða svæða sem liggja að vernduðu landi og landi þar sem fjölbreytni lífríkis er mikil en er þó ekki verndað
P8
G4-EN12
Lýsing á mikilsverðum áhrifum af starfsemi, vörum og þjónustu fyrirtækisins innan verndaðra svæða eða svæða sem liggja að vernduðu landi og landi þar sem fjölbreytni lífríkis er mikil en er þó ekki verndað
P8
G4-EN13
Varin eða endurheimt búsvæði
P8
G4-EN14
Fjöldi tegunda á válista IUCN RED og tegundir í innlendum verndarflokki með búsvæði undir áhrifum framleiðslu fyrirtækisins, raðað eftir áhættu á útrýmingu
P8

Losun

G4-EN15
Bein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (Umfang 1)
P7 P8
G4-EN16
Óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) í gegnum orkunotkun (Umfang 2)
P7 P8
G4-EN17
Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (Umfang 3)
P7 P8
G4-EN18
Umfang losunar gróðurhúsalofttegunda (GHL)
P8
G4-EN19
Minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL)
P8 P9
G4-EN20
Losun ósoneyðandi efna
P7 P8
G4-EN21
Losun köfnunarefnisoxíðs NOx, brennisteinsoxíðs SOx og annarra lofttegunda
P7 P8

Frárennsli og úrgangur

G4-EN22
Heildarfrárennsli vatns eftir gæðum og viðtaka
P8
G4-EN23
Heildarþyngd úrgangs eftir tegund og förgunaraðferð
P8
G4-EN24
Heildarfjöldi og magn mikilsháttar úrgangs
P8
G4-EN25
Þyngd meintra eiturefna samkvæmt Basel samningi viðauka I, II, III og VIII, sem eru flutt innanlands, utanlands og/eða meðhöndluð hérlendis
P8
G4-EN26
Sérstaða, stærð, verndunarflokkur og líffræðileg fjölbreytni vatnshlota og tengdra búsvæða sem verða fyrir stórvægilegum áhrifum vegna vatnstöku og/eða frárennslis
P8
G4-EN27
Umfang aðgerða sem stuðla að minnkun umhverfisáhrifa á framleiðslu og/eða þjónustu
P7 P8 P9
G4-EN28
Hlutfall seldra vara og umbúðir sem eru endurunnar eftir tegund
P8

Hlíting

G4-EN29
Fjárhæð mikilsháttar sekta og tæmandi listi yfir viðurlög sem fyrirtækið hefur verið látið sæta vegna brota gegn umhverfisverndarlögum og -reglum
P8

Samgöngur

G4-EN30
Mikilsverð umhverfisáhrif vegna flutnings á framleiðsluvörum og öðrum vörum og hráefni sem fyrirtækið notar þ.m.t. ferðir starfsmanna
P8

Heildarþáttur

G4-EN31
Heildarfjárfestingar og útgjöld vegna umhverfisverndar flokkað eftir tegund
P7 P8 P9

Umhverfisáhrif birgja

G4-EN32
Hlutfall nýrra birgja sem voru skimaðir eftir umhverfisvísum
P8
G4-EN33
Möguleg eða raunveruleg hætta á neikvæðum umhverfisáhrifum í aðfangakeðju fyrirtækisins og viðbrögð við slíkum áhrifum
P8

Umhverfismál og höndlun umkvörtunarefna

G4-EN34
Fjöldi umkvörtunarefna vegna umhverfisáhrifa sem tekið var á, og leyst, í gegnum formlegt ferli
P8

Samfélagsmál

GC*

Vinnumál og starfsskilyrði

Vinnuafl

G4-LA1
Starfsmannavelta eftir aldri, kyni og starfsstöð
P6
G4-LA2
Fríðindi fastráðins starfsfólks, raðað eftir starfsstöð
G4-LA3
Endurkoma til starfa og starfslok eftir foreldraorlof eftir kyni
P6

Kjaramál

G4-LA4
Lágmarks uppsagnarfrestur í tengslum við mikilsháttar breytingar á starfsemi, þ.m.t. hvort kveðið sé á um slíkt í kjarasamningum
P3

Vinnueftirlit

G4-LA5
Hlutfall starfsfólks sem tekur þátt í nefndum um vinnueftirlit sem sjá um eftirfylgni og eftirlit gagnvart öryggi og heilsu starfsfólks. Greinið frá sérstökum átaksverkefnum, ef við á
G4-LA6
Tíðni meiðsla, starfstengdra sjúkdóma, fjarverudaga og dauðsfalla sem tengjast starfi eftir starfsstöðvum
G4-LA7
Hlutfall starfsfólks sem er í áhættuhópi varðandi starfstengd slys eða sjúkdóma
G4-LA8
Heilsu- og áhættuþættir sem falla undir ákvæði í kjarasamningum

Þjálfun og menntun

G4-LA9
Meðaltími fræðslustunda á starfsmann á ári eftir starfshópum og kyni
P6
G4-LA10
Verkefni er lúta að þekkingarþróun og símenntun sem aðstoða starfsmenn við að viðhalda starfsmöguleikum sínum og stýra starfslokum
G4-LA11
Hlutfall starfsmanna sem undirgangast reglulegt frammistöðu- og starfsþróunarmat, m.a. með tilliti til kyns og starfsvettvangs
P6

Fjölbreytileiki og jöfn tækifæri

G4-LA12
Samsetning stjórnenda og starfsmanna eftir kyni, aldri og minnihlutahópum, auk annarra fjölbreytileikavísa
P6

Launajafnrétti

G4-LA13
Hlutfall launa karla og kvenna eftir flokkum og starfsstöðvum
P6

Mat á starfsskilyrðum starfsfólks birgja

G4-LA14
Hlutfall nýrra birgja sem eru skimaðir eftir vísum um starfsskilyrði
G4-LA15
Raunveruleg og möguleg neikvæð áhrif á starfsskilyrði í aðfangakeðju fyrirtækisins og viðbrögð við þeim áhrifum

Starfsskilyrði og höndlun umkvörtunarefna

G4-LA16
Fjöldi umkvartana varðandi starfsskilyrði sem tekið var á og sett í samþykkt ferli á vinnustað

Mannréttindi

Fjárfestingar

G4-HR1
Fjöldi og prósentuhlutfall af stórum fjárfestingarsamningum og áætlunum sem hafa ákvæði varðandi mannréttindi eða hafa verið skimuð með mannréttindi í huga
P2
G4-HR2
Fjöldi klukkustunda sem fer í þjálfun vegna stefnu í mannréttindamálum og/eða fræðsla vegna verklagsreglna varðandi mannréttindamál er varða starfsemi fyrirtækisins. Tilkynnið prósentuhlutfall starfsfólks sem hlotið hefur slíka þjálfun
P1

Jafnræði

G4-HR3
Fjöldi atvika er varða jafnréttislög og aðgerðir í kjölfarið
P6

Félagafrelsi og sameiginlegar kjaraviðræður

G4-HR4
Starfsemi og/eða birgjar sem hafa verið uppvísir að eða eru líklegir til að sniðganga lög um félagafrelsi og sameiginlegar kjaraviðræður og ráðstafanir sem hafa verið gerðar til að tryggja slík réttindi
P3

Barnavinna

G4-HR5
Starfsemi þar sem hætta er á að barnavinna viðgangist og aðgerðir sem gripið hefur verið til, til að koma í veg fyrir slíka starfsemi
P5

Nauðungarvinna og skylduvinna

G4-HR6
Starfsemi þar sem hætta er á nauðungarvinnu og skylduvinnu og aðgerðir sem gripið hefur verið til, til að koma í veg fyrir slíka starfsemi
P4

Öryggismál

G4-HR7
Prósentuhlutfall starfsfólks er sinnir öryggismálum, sem hefur hlotið þjálfun og fræðslu varðandi mannréttindastefnu eða önnur viðeigandi réttindi er varða starfsemi fyrirtækisins
P1

Frumbyggjaréttur

G4-HR8
Fjöldi atvika er varða brot á réttindum frumbyggja á landi þeirra og ráðstafanir gerðar í kjölfarið
P1

Mat

G4-HR9
Hlutfall og fjöldi aðgerða sem hafa þarfnast umfjöllunar og/eða áhættumats vegna mannréttindamála
P1

Mat á mannréttindamálum birgja

G4-HR10
Prósentuhlutfall birgja sem hafa verið rýndir á forsendum mannréttinda
P2
G4-HR11
Mannréttindabrot eða hætta á mannréttindabrotum og afleiðingar þeirra, innan aðfangakeðju fyrirtækisins og aðgerðir við slíkum brotum
P2

Mannréttindi og höndlun umkvörtunarefna

G4-HR12
Hlutfall umkvörtunarefna vegna mannréttindabrota, sem hafa verið tilkynnt, tekið á og leyst eftir formlegu ferli umkvörtunarefna
P2

Samfélag

GC*

Samfélagið

Nærsamfélag

G4-SO1
Eðli, umfang og virkni hvers konar verkefna og verklags sem metur og stýrir áhrifum starfseminnar á samfélög
P1
G4-SO2
Rekstur með afgerandi neikvæð áhrif á samfélagið
P1

Spilling

G4-SO3
Hlutfall og heildarfjöldi viðskiptaeininga sem greindar hafa verið með tilliti til hættu á spillingu
P10
G4-SO4
Upplýsingaflæði og fræðsla varðandi stefnumótun og reglur til að uppræta spillingu
P10
G4-SO5
Staðfest tilfelli um spillingu og aðgerðir í kjölfarið
P10

Opinber stefna

G4-SO6
Heildarhlutfall styrkja til stjórnmálasamtaka eftir landi og hlutfall styrkþega í hverju landi fyrir sig
P10

Samkeppnishamlandi hegðun

G4-SO7
Heildarfjöldi málshöfðana vegna samkeppnishamlandi hegðunar, gegn hringamyndun eða einokun og niðurstaða slíkra mála

Hlíting

G4-SO8
Fjárhæð viðurlaga og tæmandi listi yfir viðurlög sem fyrirtækið hefur verið látið sæta vegna brota gegn lögum og reglum

Mat á samfélagsáhrifum birgja

G4-SO9
Prósentuhlutfall nýrra birgja sem hafa verið rýndir með viðmiðum um samfélagsábyrgð
G4-SO10
Mikil raunveruleg og/eða hugsanleg neikvæð áhrif á samfélagið í aðfangakeðju og aðgerðir í kjölfarið

Samfélagsáhrif og höndlun umkvörtunarefna

G4-SO11
Fjöldi umkvörtunarefna vegna samfélagsáhrifa, sem hafa verið skráð, tekið á og leyst eftir formlegu ferli umkvörtunarefna

Félagslegir þættir

GC*

Vöruábyrgð

Heilsa og öryggi viðskiptavina

G4-PR1
Prósentuhlutfall af vöru- og þjónustuflokkum sem hafa verið metnir eftir heilsu- og öryggisvísum sem hafa leitt til endurbóta
G4-PR2
Fjöldi atvika þar sem ekki var farið eftir reglum varðandi áhrif á heilsu og öryggi af vöru eða þjónustu skoðað með tilliti til vistferils og flokkað eftir niðurstöðum

Merkingar á vöru og þjónustu

G4-PR3
Gerð vöru- og þjónustuupplýsinga sem krafist er í verklagsreglum og hlutfall vöru og þjónustu sem fellur undir slíkar upplýsingakröfur
G4-PR4
Fjöldi atvika þar sem ekki var farið eftir reglum varðandi merkingar á vöru eða þjónustu, flokkað eftir niðurstöðu
G4-PR5
Niðurstöður kannana er mæla ánægju viðskiptavina

Markaðssetning

G4-PR6
Sala á bannaðri eða umdeildri vöru
G4-PR7
Fjöldi atvika þar sem ekki var farið eftir reglum varðandi markaðssetningu þar með talið, auglýsingu, kynningu og styrki, flokkað eftir niðurstöðu
G4-PR8
Heildarfjöldi rökstuddra kvartana varðandi brot á persónuvernd og tap á persónulegum gögnum

Hlíting

G4-PR9
Fjárhæð sekta vegna brota gegn lögum og reglum vegna vöruframboðs og notkunar á vörum og þjónustu

Viðauki

G4-10
Flokkun vinnuafls og hvernig ráðningarsamningar
skiptast eftir kyni og starfi
Fjöldi starfsfólks í desember Alls Konur Karlar
2015 442 262 180
2016 542 326 216
2017 507 307 200
Fastráðnir
2015 214 111 103
2016 236 129 107
2017 242 126 116
Tímavinnustarfsfólk
2015 228 151 77
2016 306 197 109
2017 265 181 84
Heildarfjöldi eftir ráðningarformi og starfi
Fullt starf Hlutastarf Tímavinna
Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Samtals
Dreifingarmiðstöð 52 98% 0 0% 1 2% 53
Skrifstofa 45 83% 6 11% 3 6% 54
Starfsfólk í Vínbúðum 35 11% 28 9% 259 80% 322
Stjórnendur í Vínbúðum 49 63% 27 35% 2 3% 78
Alls 181 36% 61 12% 265 52% 507
G4-EC1
Efnahagsreikningur eftir hagsmunaaðilum
Hagsmunaaðili 2017 2016 2015
Tekjur
Sala áfengis og tóbaks Viðskiptavinir 34.304 33.067 29.385
Gjöld
Vörunotkun (vörur og þjónusta) Birgjar 30.432 29.283 26.239
Laun og launatengd gjöld Mannauður 2.463 2.124 1.893
Arður Eigandi 1.750 1.000 1.500
Félagslegar fjárfestingar Samfélagið 42 32 32
Eftirstöðvar -383 629 -279

Upphæðir í m.kr.

G4-EC2

ÁTVR hefur ekki metið fjárhagslega og aðra áhættu vegna loftslagsbreytinga á starfsemi fyrirtækisins. Öll bein losun er kolefnisjöfnuð.

 

ÁTVR gerir sér grein fyrir því að loftslagsbreytingar af mannavöldum eru staðreynd. Til að vinna markvisst að því að minnka vistspor hefur fyrirtækið tekið þátt í Loftslagsverkefni Festu og Reykjavíkurborgar ásamt 104 öðrum fyrirtækjum og einnig eru öll starfsemi undir Grænum skrefum í ríkisrekstri. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna hafa verð innleidd í ferla fyrirtækisins.  ÁTVR var tilnefnt til Loftslagsviðurkenningar Festu og Reykjavíkurborgar.

 

Fyrirtækið hefur unnið með systurfyrirtækjum sínum á Norðurlöndum á lífsferilsgreiningu á vörusafni. Þar kom fram að mestu umhverfisáhrifin liggja í umbúðum, einnig orkunotkun hjá framleiðendum í verksmiðjum. Niðurstöður úr þeirri vinnu varða veginn til 2030 en markmiðið er að lágmarka vistspor í aðfangakeðjunni og hafa jákvæð áhrif á umhverfið.

 

ÁTVR tók þátt í tveim fyrirlestrum varðandi loftslagsmarkmið. Með Dokkunni:  Loftslagmarkmið fyrirtækja - hver eru þau?  Einnig hjá Festu í vinnustofu um Loftslagsmarkmið, kallaðist erindið: Dæmi um loftslagsmarkmið fyrirtækis.

G4-EC9
Hlutfall innkaupa frá birgjum úr nærsamfélagi

ÁTVR skilgreinir Ísland sem nærsamfélag sitt. Allar vörur eru keyptar af innlendum áfengis- og tóbaksbirgjum. Virkir áfengisbirgjar eru um 75 talsins og tóbaksbirgjar 5.

Helstu niðurstöður viðhorfskönnunar á meðal áfengis- og tóbaksbirgja. Könnunin var gerð í maí og júní 2017.

Ánægðir Hlutlausir Óánægðir
Ánægja með ÁTVR á heildina litið 78% 14% 8%
Tryggja vöruvalsreglur hlutleysi gagnvart birgjum? 57% 19% 24%
Þekkja vel Hvorki vel né illa Þekkja illa
Þekkja ákvæði um samfélagslega ábyrgð í stofnsamningi 44% 45% 11%
G4-EN1
Notkun á hráefni eftir þyngd eða magni

Sólarræsting sér um ræstingar á Stuðlahálsi og var fyrsta Svansvottaða ræstingarfyrirtækið á Íslandi. Í Vínbúðum sér starfsfólk um þrif. Árið 2017 voru notaðir 722 lítrar af ræstiefnum og eru 82% þeirra umhverfisvottaðir, ýmist með norræna umhverfismerkinu Svaninum eða Evrópublóminu, umhverfismerki ESB.   Unnið er að því að allar ræstingarvörur verði umhverfisvottaðar.

Átak var gert í að minnka sölu plastpoka og var verð á þeim hækkað í 30 krónur 1. september og skilaði sú aðgerð árangri.

2015 2016 2017 Markmið 2017
Prentun
Skrifstofupappír 6,7 6,1 5,4 6,0 kg/stg.
Prentun umhverfisvottuð 97% 100% 100% 100% hlutfall
Einnota vörur
Plastglös 0 0 0 0 stk./stg.
Pappamál 5 9 14 5 stk./stg.
Ræstiefni
Sólarræsting 100% 100% 100% 100% hlutfall
Ræstivörur 87% 90% 82% 90% hlutfall
Umbúðir
Seldir plastpokar 83.596 80.830 72.108 70.000 stk./m.ltr.
Strekkifilma 418 463 766 475 kg/m.ltr.
G4-EN3
Bein orkunotkun eftir orkutegund

Stuðlaháls

Þriðjungur raforkunotkunar fyrirtækisins er á Stuðlahálsi. Til að fylgjast með orkunotkun er í notkun sérstakt hússtjórnarkerfi sem vaktar notkun rafmagns og hita og stýrir álagi á Stuðlahálsi 2 en þar eru höfuðstöðvar fyrirtækisins, dreifingarmiðstöð og Vínbúðin Heiðrún.  Í grænu skorkorti er sett markmið og fylgst með orkunotkun. Græn skref í ríkisrekstri voru innleidd í allar Vínbúðir á árinu og var orkunotkun einn liðurinn.

 Til einföldunar er notkunin umreiknuð í meðalheimilisnotkun og markmið og mælingar miðast við hana. Rafmagnsnotkun á Stuðlahálsi var sambærileg notkun 127 heimila (634.111 kWst) og minnkaði um 3% milli ára. Unnið hefur verið að því að setja upp LED ljós og er það ein helsta skýringin á minnkandi raforkunotkun. Heitt vatn samsvaraði notkun 137 heimila (78.551 m3) og jókst milli ára.

Ástæðan fyrir aukningu á heitu vatni eru bilanir í hitaveitukerfi.


Rafmagnsnotkun Vínbúða

ÁTVR þekkir til fulls rafmagnsnotkun á Stuðlahálsi 2 og á 8.604 fermetrum Vínbúða (32) eða um 72% heildarfermetrafjölda Vínbúða.

Almenna raforkunotkunin var 913 MWst á þessum fermetrum. 5 Vínbúðir er með rafhitun og nota 183 MWst. ÁTVR hefur ekki fullnægjandi vitneskju um rafmagnsnotkun í leiguhúsnæði þar sem rafmagn er hluti af leiguverði eða öðrum rekstrakostnaði.

Heildarnotkun er áætluð 1,5 GWst. Það er aukning um 1% frá fyrra ári en aukning var í verslunarrými, opnunartíma og seldu magni.


Heitavatnsnotkun Vínbúða

Vitneskja um heitavatnsnotkun er sömu takmörkunum háð og vitneskja um rafmagnsnotkun.

ÁTVR þekkir til fulls heitavatnsnotkun á Stuðlahálsi 2 og 6.162 fermetrum Vínbúða (20) eða um 52% af heildarfermetrafjölda Vínbúða.

Heitavatnsnotkunin var 29.727 m3 á þessum fermetrum.

Heildarnotkun er áætluð 57.273 m3 sem gerir um 4,8 rúmmetra á hvern fermetra Vínbúða. Það er aukning um 2,5 % frá fyrra ári.


Umreiknað miðað við heildarfermetrafjölda húsnæðis er áætluð notkun rafmagns um 2,1 GWst á ári og á heitu vatni 136 þúsund rúmmetrar.


Útblástur gróðurhúsaloftegunda vegna notkunar raforku er áætlaður 22 tonn og fyrir heitt vatn 61 tonn.  Í útreikningum er miðað við nýjustu tölu í skýrslu Umhverfisstofnunar, National Inventory Report 2017,  10,1 g/kWst og rúmmetrar heita vatnsins margfaldaðir með 44,4 til að breyta í kWst.

Unnið er eftir Heimsmarkmiði #7 Sjálfbær orka en lang stærsti hluti af raforkunni er keyptur af Orkusölunni og er uppruni raforku 100%  vatnsorka. 

Stuðlaháls 2015 2016 2017 Markmið 2017 Mism. 16/17 Útreikningar
Orkunotkun
Rafmagn 130 131 127 133 -3% Heimili (5,0 MWst pr. ár)
Heitt vatn 47 60 76 60 27% Heimili (573,3 m3)
Heitt vatn - snjóbræðsla 66 60 61 60 2% Heimili (573,3 m3)
Rafmagn Vínbúðir m2 kWst   kWst/m2 Heimili Útreikningar
32 af 50 Vínbúðum 8.604 912.747   106 183 Heimili (5,0 MWst pr. ár)
G4-EN6
Lækkun á orkunotkun

Í allri starfsemi ÁTVR er lögð áhersla á orkusparnað og að draga úr losun gróðurhúsaloftegunda og fléttast það inn í Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna númer 13 Verndun jarðarinnar.

Markvisst unnið að innleiðingu á LED lýsingu í viðhaldi á Vínbúðum.   Í byrjun árs 2016 var Vínbúðin á Akranesi endurnýjuð og skipt út glóperum og LED lýsing sett þar sem henni var viðkomið. Einnig voru settir  nýir ofnar ásamt því að rafmagn og pípulagnir voru endurnýjaðar í heild sinni.  

Lækkun á raforkunotkun er um tæp 40% frá því að lýsing var endurnýjuð. Hér er notkun í Vínbúðinni á Akranesi frá árinu 2005

Ársnotkun - kWh

LED ljós eða sparpera er sett upp þegar Vínbúðir eru endurnýjaðar.

Helsti kostur sparperunnar er 80% orkusparnaður miðað við glóperu, hún endist í 6-10 ár og ekki er hætta á íkveikju vegna ofhitnunar.

G4-EN8
Notkun vatns eftir uppruna

Allt kalt neysluvatn kemur úr vatnsbólum. Vínbúðir í Reykjavík fá vatn úr Gvendarbrunnum í Heiðmörk. Vínbúðin Dalvegi fær vatn frá vatnsveitu Kópavogs. Mælar fyrir kalt vatn eru á fimm stöðum á landinu. Fjórir á höfuðborgarsvæðinu og einn í Vestmannaeyjum. Hér er greint frá notkun á Stuðlahálsi og Vestmannaeyjum.


Að mati Orkuveitu Reykjavíkur nýtir hver íbúi á veitusvæði hennar um 200 lítra á dag af köldu vatni eða 73 rúmmetra á ári. Sala á köldu vatni í Vestmannaeyjum fer um rennslismæla og er nýtingin um 170 lítrar af köldu vatni á dag á hvern íbúa eða 62 rúmmetrar á ári. Kaldavatnsnotkun er líkt og rafmagn og heitt vatn umreiknað yfir í áætlaða notkun meðalheimilis á veitusvæði OR.


Það hefur dregið úr kaldavatnsnotkun á Stuðlahálsi, en notkun jókst þegar sturtur voru teknar í notkun og viðhaldsframkvæmdir voru á árunum 2013 til 2014.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna númer 6, hreint vatn og salernisaðstaða er eitt af stóru verkefnum ÁTVR og systurfyrirtækja á Norðurlöndum til ársins 2030.  Markmiðið er að vinna  í aðfangakeðjunni og leggja áherslu á að í frumframleiðslu sé farið vel með vatn og dregið verði úr efnanotkun í ræktun og í framleiðslu, einnig auka vatnsnýtni.

Kalt vatn (m3) 2017 Heimili Útreikningar
Orkunotkun
Stuðlaháls 14.525 50 Heimili (292 m2 pr. ár)
Vestmannaeyjar 215 1  
G4-EN15
Bein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL)
G4-EN16
Óbein losun gróðurhúsalofttegunda (ghl) í gegnum orkunotkun
G4-EN17
Óbein losun gróðurhúsalofttegunda (ghl)
G4-EN30
Mikilsverð umhverfisáhrif vegna flutnings á framleiðsluvörum og öðrum vörum og hráefni sem fyrirtækið notar þ.m.t. ferðir starfsmanna

ÁTVR gerir sér grein fyrir því að loftslagsbreytingar af mannavöldum eru staðreynd. Með því að skrifa undir yfirlýsingu í loftlagsmálum skuldbindur fyrirtækið sig til að að draga úr þeim í starfsemi sinni. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, verndun jarðarinnar, númer 13 er hér í öndvegi. 

ÁTVR kolefnisjafnar allan beinan útblástur, 135 tonn og flug 30 tonn, alls 165 tonn.  Þar sem flug er keypt frá þriðja aðila þá verður til jákvætt kolefnisfótspor  (e positive karbon footprint). Með því stuðlum við sjálfbærum rekstri.  

Inn í kolefnisútreikninga hefur skógrækt ÁTVR á Stuðlahálsi verið tekin með í útreikninga. Áætlað er að gróðursett tré þeki tæpan hektara þá bindur skógurinn 4 tonn af gróðurhúsalofttegundum.  Rannsóknir sýna að árleg meðalbinding í íslenskum skógum sé 4,4 tonn CO2 á ha.

Helstu umhverfisáhrifum vegna vörudreifingar má skipta í tvennt, annars vegar losun koltvísýrings vegna eldsneytisbrennslu og hins vegar slit á vegnum vegna akstur.

BEIN LOSUN - Akstur

ÁTVR rak, í árslok 2017, 51 Vínbúð sem seldu tæplega 22 milljónir lítra af áfengi, sem er nær eingöngu dreift miðlægt frá vöruhúsi á Stuðlahálsi. ÁTVR flytur um 80% áfengis með eigin bílum en býður út um 20%. Eigin bílar flytja um höfuðborgarsvæðið, Borgarnes, Akranes, suðurnesin og suðurland að Hvolsvelli. ÁTVR flytur tóbak á höfuðborgarsvæðinu með eigin bílum en býður út restina.

Því var markmið hækkað við eigin flutning en stóð í stað með aðkeyptan.

Heildarnotkun eldsneytis á flutningabíla ÁTVR var 40.500 lítrar og eknir kílómetrar 121.762.  Það er minni akstur en í fyrra, sem er áhugavert því söluaukning í lítrum var 4,8%. Árangurinn má skýra með betra skipulagi. Þrír sendiferðabílar óku 59.187 km og eyddu 5.164 lítrum. Þetta samsvarar því að um 122 tonn af CO2 fari út í andrúmsloftið við vöruflutning.

Heildarnotkun eldsneytis á fólksbíla ÁTVR var 5.897 lítrar og eknir kílómetrar 66.822.  Þetta samsvarar því að um  13  tonn af CO2 fari út í andrúmsloftið.

ÁTVR nýtti tólf dísilbíla á árinu 2017. Heildareldsneytisnotkun var 51.561 lítrar dísilolíu og eknir 247.771 kíló­metrar. Bein heildarlosun 135 tonn af CO2 og bindur ÁTVR 4 tonn. Því eru 131 tonn kolefnisjöfnuð hjá Kolviði. Samkvæmt upplýsingum á vef Kolviðs er verð vegna kolefnisjöfnunar 2 kr./kg CO2. Kostnaður ÁTVR við kolefnisjöfnun vegna aksturs á bílum nam því 262.000  krónum. Eða samsvarandi því að gróð­ursetja 1.230  tré.


ÓBEIN LOSUN - Umfang 2

Eldri tölur hafa verið uppfærðar vegna nýrri upplýsinga.

Áætlað er að notaðar hafi verið  um 2,1 GWst rafmagn og 136 þúsund rúmmetrar af heitu vatni fyrir allan rekstur. Áætlaður útblástur er að 22 tonn* losni við framleiðslu rafmagns og 61 tonn** CO2 ígildi við framleiðslu heits vatn.  

*Losun hjá Orku náttúrunnar er um 10,1 g/kWst. National Inventory Report 2017
**Margfaldað með 44,4 til að finna kWst.

ÓBEIN LOSUN - Umfang 3

Umfang aksturs vegna dreifingar áfengis, 4.5 milljón lítra (20% af heildarsölu) á landsbyggðinni hjá þriðja aðila er 217 tonn af CO2. Miðað er við rauntölur í kolefnisfótspori frá Samskip 112,7 g/tonnkm. Árið 2016 var talan 121 g/tonnkm og  þar áður 124 g/tonnkm. Því breytast tölur frá fyrri árum til samræmis.

Flug starfsfólks

Þó flug falli undir óbein áhrif var ákveðið að kolefnisjafna allt flug. Starfsfólk ÁTVR flaug samtals 34  ferð­ir til og frá Íslandi á árinu 2017. Samkvæmt reiknilíkani Kolviðs um kolefnislosun var losun samtals um 20 tonn CO2. Miðað við að verð kolefnisjöfnunar sé 2 kr./kg CO2 þá er kostnaður ÁTVR við kolefnisjöfnun flugs 40.000 krónur. Fjöldi trjáa sem þarf að gróðursetja er 189.

Í innanlandsflugi voru samtals 68 ferðir, flestar til Akureyrar. Samkvæmt reiknilíkani á Kolviði var losun samtals 10 tonn CO2. Miðað við að verð kolefnisjöfnunar sé 2 kr./kg CO2 þá er kostnaður ÁTVR við kolefnisjöfnun innanlandsflugs 20.000 krónur. Fjöldi trjáa sem þarf að gróðursetja er 96 og munu þau taka þátt í andardrætti Íslands um ókomin ár.

Ferðavenjur til og frá vinu

Könnun á ferðavenjum starfsfólks til og frá vinnu var endurtekin. Niðurstaða var sú að 92 tonn af CO2 losna út í andrúmsloftið vegna samgangna starfsfólks. Betri niðurstaða en árið 2016 þrátt fyrir að ársverkum fjölgaði.

Þetta má þakka: 

  • Minni mengun úr einkabílum úr 157 gr/km í 144 g/km.
  • Fjöldi samgöngusamninga og meðalvegalengd frá vinnustað voru svipuð á milli ára.

Markmiðið var að minnka losun vegna ferða starfsfólks til og frá vinnu niður í 87 tonn og náðist það ekki alveg.

Sjóflutningur tóbaks og áfengis

Með nákvæmari losunartölum frá flutningsaðilum, þá verða tölurnar raunhæfari. í fyrri útreikningum var miðað við 10 g/tonnkm en núna eru 36 g/tonnkm.

Sjóflutningur neftóbaks er áætlaður 28 tonn og hækkar vegna þess að hráefnið kemur frá Filippseyjum en kom áður frá Brasilíu.

Sjóflutningur annars tóbaks minnkar vegna minni neyslu en miðað er við flutningsleiðina Reykjavík - Portland.

Langtíma markmið ÁTVR er að draga úr notkun jarðefnaknúinna bifreiða og nýta vistvænustu bíla sem verða í boði í framtíðinni. Stefnt er að því að útblástur minnki um 40% fyrir árið 2030. Í úrgangsmálum er markmiðið um endurvinnsluhlutfall 92% og stefnt að því að það verði 98% árið 2030.  Urðaður úrgangur var um 26 tonn á síðasta ári  og stefnt á að fara niður í 8 tonn eða 75% samdráttur.

Bílaleigubílar og leigubílar

Höldur er með ISO 14001 vottun og voru allir bílar leigðir þaðan. Alls var keyrt 11.578 km og losun tæp 1,5 tonn. Leigubílar voru notaðir í 500 km og losuðu 60 kg, en stefnan hjá ÁTVR er að panta ávallt vistvænan leigubíl.

Á vef Vínbúðanna eru nánari upplýsingar um vinnu fyrirtækisins í loftslagsmálum og uppfærast tölur reglulega. Starfsfólk ÁTVR vilja vera fyrirmynd í samfélagslegri ábyrgð og mynda jákvætt kolefnisfótspor sem styður náttúruna okkar.


Tonn CO2 Áhrif 2015 2016 2017 Markmið 2017
Eigin fólksbílar Bein 14 15 13 14
Eigin flutningabílar Bein 78 109 109 111
Eigin sendiferðabílar Bein 10 10 13 13
Raforkunotkun* Óbein-2 20 22 22 22
Varmanotkun - heitt vatn* Óbein-2 56 56 61 56
Keyptur flutningur áfengis* Óbein-3 226 224 217 216
Flug innanlands Óbein-3 10 10 10 10
Flug erlendis Óbein-3 15 14 20 15
Starfsfólk, ferðir úr og í vinnu Óbein-3 103 94 92 87
Bílaleigubílar og leigubílar* Óbein-3 2 2 2 2
Urðun sorps* Óbein-3 12 14 15 16
Sjóflutningar áfengis* Óbein-3 1.976 2.048 2.115 **
Sjóflutningar tóbaks* Óbein-3 34 32 29 **
Sjóflutningar neftóbaks* Óbein-3 20 22 28 **
Losun GHL - samtals 2.576 2.673 2.745
Kolefnisjafnað 127 158 161
Skógrækt ÁTVR 0 0 4
Kolefnisfótspor 2.449 2.515 2.580
CO2 á selda Milljón lítra [tonn] 125,0 120,5 118,0 -2%
CO2 á stöðugildi [tonn] 8,5 8,1 7,7 -4%
Tonn CO2 Áhrif 2015 2016 2017 Breyting
Umfang 1 Bein 102 134 135 1%
Umfang 2* Óbein 76 78 83 6%
Umfang 3* Óbein 2.398 2.461 2.527 3%
Losun GHL - samtals 2.576 2.673 2.745 3%

* Breyttar reikniforsendur

** Ekkert markmið

Dísilolía lítrar 2015 2016 2017 Meðaleyðsla
Fólksbílar 6.946 6.983 5.897 8,8
Eigin flutningabílar 30.036 39.577 40.500 33,3
Sendiferðabílar 4.095 4.024 5.164 8,7
Alls 41.077 50.584 51.561
Eknir km 2015 2016 2017
Fólksbílar 66.437 72.526 66.822
Eigin flutningabílar 86.537 121.987 121.762
Sendiferðabílar 45.886 47.068 59.187
Alls 198.860 241.581 247.771
Eigin flutningur – Kolefnisfótspor ÁTVR
Bein losun CO2-ígildiTonn

Heimsmarkið mynd.png
G4-EN18
Umfang losunar gróðurhúsalofttegunda (ghl)

Bein losun minnkað um 6% milli ára þegar miðað er við fjölda starfsfólks.

Heildarlosun koltvísýrings þar sem ÁTVR hefur bein áhrif er 135 tonn og allt flug er 30 tonn. Það gerir 494 kg af koltvísýring á hvern starfsmann fyrirtækisins.   

Eingöngu er dísilolía notuð á tólf bifreiðar. Heildarnotkun er 51.562 lítrar eða 154 lítrar á hvern starfsmann.  Heildarsala áfengislítra jókst um 4,8% á árinu.


Óbein losun er 2.610 tonn af koltvísýring sem eru um 7,8 kg á hvern starfsmann. Þó heildarlosun aukist vegna aukinnar lítrasölu þá er samdráttur losunar um 4% sé m.v. stöðugildi.


Heildar kolefnisspor ÁTVR er því 2.745 tonn en það vantar að reikna lífsferil vöru og innkaup til rekstur og því ekki endanleg tala.

Losunartölur hafa breyst og hækkað á milli ára vegna nýrra upplýsinga við útreikninga. Munar mest um sjóflutning vöru.

Tonn CO2 CO2 [kg] Stöðugildi 2017 [kg] Stöðugildi 2016* Breyting % Áhrif Umfang Kolefnis­jöfnun Tré
Eigin bílar 135 404 429 -5,9 Bein 1 Kolefnis­jafnað 1.230
Rafmagn 22 65 70 -6,6 Óbein 2
Heitt vatn 61 182 179 1,6 Óbein 2
Flug 30 90 77 16,8 Óbein 3 Kolefnis­jafnað 285
Keyptur flutningur 217 650 718 -9,5 Óbein 3
Starfsmenn, til og frá vinnu 92 275 301 -8,6 Óbein 3
Sjóflutningar áfengis 2.115 6.332 6.564 -3,5 Óbein 3
Sjóflutningar tóbaks 57 171 173 -1,4 Óbein 3
Bílaleigubílar 2 5 5 -6,6 Óbein 3
Urðun sorps 15 45 46 -1,3 Óbein 3
Kolefnisfótspor 2.745 8.219 8.562 -4,0
Lítrar Stöðugildi Áhrif Umfang* Kolefnisjöfnun
Dísilolía 2017 51.562 154 ltr./stg. Bein 1 Kolefnisjafnað
Dísilolía 2016 50.584 162 ltr./stg. Bein 1 Kolefnisjafnað

ÁTVR kolefnisjafnar allan beinan útblástur, 135 tonn og flug 30 tonn, alls 165 tonn. ÁTVR bindur 4 tonn en 161 tonn eru kolefnisjöfnuð hjá Kolvið og er kostnaðurinn við það 322.000 krónur sem samsvarar því að gróðursett séu 1.515 tré. 

Þar sem flug er keypt frá þriðja aðila þá verður til jákvætt sótspor  (e positive karbon footprint). Með því stuðlum við sjálfbærum  rekstri.

* 1 bein áhrif: G4-EN15
   2 óbein áhrif: G4-EN16
   3 óben áhrif: G4-EN17

G4-EN23
Magn úrgangs og förgun
Tonn Umhverfisáhrif 2015 2016 2017 % breyting CO2-e losun
Endurunnið
Bylgjupappi Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu, óbein áhrif vegna flutnings 194 231 236 1,9 -1.582
Plastumbúðir Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu, óbein áhrif vegna flutnings 22,3 9,1 27,1 198,6 -12
Plast til Odda Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu 18,4 4,4 -75,9 -2
Gæðapappír Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu 3,7 6,9 5,4 -21,3 -37
Önnur flokkun Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu 3,4 9,8 18,7 90,2 -30
Lífrænt til moltugerðar Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu 4,8 5,1 5,2 3,0 -14
Samtals endurunnið 228,0 280,5 296,5 5,7 -1.677
Urðað
Blandaður úrgangur Jarðvegsmengun 20,6 24,6 25,9 5,2 15
Samtals urðað 20,6 24,6 25,9 5,2 15
Samtals úrgangur 248,6 305,1 322,4 5,7 -1.661
Endurvinnsluhlutfall % 92 92 92
Markmið % 90 91 92
Grófur úrgangur
17,6 30,0 13,4 -55,4 0
Áætlaður heildarúrgangur
278 318 329 3,4
Úrgangur pr. stöðugildi [tonn]
1,0 1,0 1,0

Með því að flokka úrgang til endurvinnslu í stað þess að urða hann má draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda. Eins og sést í töflu G4-EN23 flokkaði Vínbúðin 297 tonn af úrgangi. Þannig kom fyrirtækið í veg fyrir að út í andrúmsloftið losnuðu gróðurhúsalofttegundir sem jafngilda rúmlega 1.677 tonnum** af CO2. Það samsvarar ársnotkun á 559 fólksbílum (m.v. 3 tonn losun á fólksbíl).  Eða samsvarandi akstri allra bifreiða ÁTVR í 12 ár.

96% af verslunum m.v. lítrasölu eru með vigtaðan úrgang. Því má áætla að heildarumfang úrgangs sé 337 tonn, tæplega 27 tonn urðuð og 310 endurunnin. Heildarlosun CO2  vegna urðaðs úrgangs er: 15,8 tonn*  

Grófur úrgangur tengist ekki daglegum rekstri heldur oftast tímabundnum framkvæmdum. Steinsteypa, innréttingar og byggingahlutar úr timbri.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna  #12 Ábyrg neysla er eitt af mikilvægustu markmiðum ÁTVR. Stefnt var að 92% endurvinnsluhlutfalli úrgangs og það náðist. Markmiðið verður hækkað í 93% fyrir næsta ár. Markmiðið er að ná 98% endurvinnsluhlutfalli árið 2030. Innleiðing á Grænum skrefum í ríkisrekstri er mikilivægt skref til að ná þessum áfanga.

Fjárhagslegur ávinningur er að því að flokka úrgang. Ef fyrirtækið þyrfti að greiða förgunargjöld fyrir allan úrgang, þá væri kostnaður tæpar 5 milljónir en í staðan fær fyrirtækið tekur upp á tæpar 2 milljónir fyrir sölu á  pappír og plasti.  Endurvinnsluhlutfall fyrirtækja á Íslandi eru undir 50% og því liggja mikil verðmæti í ruslinu.

* Blandaður úrgangur margfaldaður með stuðlinum  0,58.   Magn CO2 í urðuðum úrgangi er úr LCA forriti Eflu, Gabí (meðaltalstala frá Frakklandi, Bretlandi, Finnlandi og Noregi)

** Bylgjupappi er margfaldaður með CO2-ígldis stuðlinum 6,71, plastumbúðir með stuðlinum 0,433, lífrænt til moltugerðar með 2,754 og grófur úrgangur  og önnur flokkun með 1,6.   Miðað er við að viðbótavinna tækja sem valda útblæstri koldíoxíðs sé sambærileg hvort sem bylgjupappinn og pappírinn er fluttur á urðunarstað til urðunar eða fluttur úr landi til endurvinnslu. Metan er margfaldað með stuðlinum 25. Heimild: Guidelines for the use of LCA in the waste management sector, eftir Helgu J. Bjarnadóttir, Guðmundur B. Friðriksson ofl.

Úrgangur – Kolefnisfótspor ÁTVR
Óbein losun CO2-ígildiTonn

G4-EN27
Umfang aðgerða sem stuðla að minnkun umhverfisáhrifa á framleiðslu og/eða þjónustu
Lífrænt ræktuð vín Fjöldi teg. Seldir ltr. % af seldum ltr. % af seldum ltr. léttvíns % af seldum ltr. bjórs % af seldum ltr.
– annað áfengi
Einingar
2017 133 239.939 1,10% 5,38% 0,34% 0,09% 356.476
2016 113 183.589 0,88% 4,64% 0,19% 0,08% 250.720
2015 107 136.493 0,70% 4,03% 0,12% 0,11% 189.814

Rafrænar skjalasendingar

Hagræði af rafrænum reikningum er bæði efnahagslegt og umhverfislegt. 

Íslenska fjármála- og efnahagsráðuneytið gaf út yfirlýsingu í febrúar 2014 um að frá og með 1.janúar 2015 myndi ríkið einungis taka við reikningum á rafrænu formi. Ráðuneytið gerði ráð fyrir sparnaði upp á 1.000 krónur á hvern móttekinn reikning. Sé gert ráð fyrir sama sparnaði í reikningshaldi ÁTVR vegna rafrænna reikninga, þá nemur sparnaðurinn 40 milljónum.


Með því að skipta alfarið úr pappírs reikningum í rafræna reikninga má lækka kolefnisfótspor reikningsferlisins verulega. Lífsferilsgreining Tenhunen og Penttinen (2010) bendir til þess að munurinn sé um 63%.

2015 2016 2017 %
Fjöldi reikninga 57.186 56.811 55.037 -3%
Fjöldi rafrænna reikninga 32.126 37.967 40.333 6%
Hlutfall rafrænna reikninga 56% 67% 73% 9%
Fjöldi pantana 46.397 46.230 43.074 -7%
Fjöldi rafrænna pantana 14.492 16.810 17.104 2%
Hlutfall rafrænna pantana 31% 36% 40% 10%
Fjöldi sölureikninga 30.388 30.550 28.789 -6%
Fjöldi rafrænna sölureikninga 8.802 9.707 8.686 -11%
Hlutfall rafrænna sölureikninga 29% 32% 30% -6%
Millifærslupantanir/innrisala 41.492 46.223 49.799 8%
Sölureikningar m.v. veltu 52% 51% 53% 4%
Hlutfall af heildarinnkaupum 89% 89% 91% 2%
Lykiltölur 2017
29 milljarðar í vörukaup
11.963 gjaldareikningar
26.248 pantanir til ytri birgja
49.799 innri pantanir/sölureikningar
G4-EN28
Hlutfall seldra vara og umbúða sem eru endurunnar eftir tegund

Aðfangakeðjan og endurvinnsla skiptir ÁTVR miklu máli. Endurvinnslan hf., ásamt umboðsmönnum

hennar, sér um móttöku allra einnota drykkjarvöruumbúða hérlendis, greiðir út skilagjald þeirra, undirbýr þær til útflutnings og selur til endurvinnslu.

Skil á drykkjarvöruumbúðum lækkaði á milli ára, en alls var hlutfallið 83% af seldum umbúðum. Á árinu nam heildarsala drykkjarvöruumbúða 158 milljónum eininga þar af voru rúmlega 47 milljónir seldar í Vínbúðunum. Gera má ráð fyrir að skil á umbúðum frá Vínbúðum fylgi almennum skilum og því hafi verið skilað til Endurvinnslunnar um 39 milljónum eininga eða 82% af þeim 47 milljónum skilagjaldsberandi umbúðum sem seldar eru í Vínbúðunum.


Helstu skýringar á minni skilum er aukinn fjöldi ferðamanna en þeir þekkja fæstir hvernig skilakerfið virkar. Einnig er góðæri og þar með minnkar hvati til skila. Loks eru umbúðir að verða minni en skil á minni umbúðum eru minni en á þeim stærri.

ÁTVR vann ásamt systurfyrirtækjum á Norðurlöndum að lífsferilsgreiningu á vörusafni. Þar kom fram að mestu umhverfisáhrifin liggja í umbúðunum og komu glerumbúðir verst út.  Næststærsti þátturinn sem hafði áhrif var eldsneytisnotkun í vínrækt. Þriðji stærsti þátturinn var svo orkunotkun í sjálfum verksmiðjunum.


Unnið verður að því á næstu árum að minnka umhverfisáhrif vörusafnsins. Fyrst verður farið í að minnka sótspor glerumbúða og skiptir þyngd máli. Framleiðendur verða hvattir til að nota léttgler,  minna en 420 g, og verður hlutfallið einn af lykilmælikvörðum. Einnig verður þyngd umbúða birt á vöruvef. 

Í núverandi vörusafni er vín í glerflöskum 420 g og léttari,  17% m.v. fjölda og 20% m.v. magn.

 

Fjöldi: 213 léttgler  af 1.246 einingum, eða 17%

Lítrar: 321 þúsund lítrar af 1.617 þúsund, 20%

Sala eininga í Vínbúðum 2015 2016 2017 Hlutfall skila 2017* Áætluð skil 2017 Breyting 2016/2017
Glerflöskur 9.491.156 10.284.918 10.503.837 78 8.161.481 2,1%
Plast (PET) 397.199 457.896 454.874 82 374.361 -0,7%
Áldósir 31.389.913 33.766.663 36.139.122 85 30.754.393 6,6%
Box 458.540 458.617 469.639 Ekki skilagjald 2,3%
Ferna 64.622 91.565 94.260 Ekki skilagjald 2,9%
Annað 20.081 23.168 33.975 Ekki skilagjald 31,8%
Alls seldar einingar 41.821.511 45.082.827 47.695.707 39.290.235 5,5%

*Tölur frá Endurvinnslunni

Skil drykkjarumbúða til Endurvinnslunnar 2015 2016 2017
Sala milljónir eininga 134 142 158
Skil milljónir eininga 116 121 131
Skilahlutfall % 88 85 83
Skil eftir tegundum % 2015 2016 2017
Ál 91 87 85
Plast 89 85 82
Gler 84 81 78
G4-EN29
Fjárhæð mikilsháttar sekta og tæmandi listi yfir viðurlög sem fyrirtækið hefur verið látið sæta vegna brota gegn umhverfislögum og -reglum

Engar sektir eða viðurlög á starfsárinu 2017 vegna brota gegn umhverfislögum og -reglum og hefur aldrei gerst.

G4-EN31
Heildarfjárfestingar og útgjöld vegna umhverfisverndar flokkað eftir tegund

ÁTVR hefur ekki haldið utan um kostnað vegna umhverfisstjórnunar en helstu kostnaðarliðir árið 2017 voru kolefnisjöfnun, heilsufarsmælingar, endurgreiðslur vegna samgöngusamninga og skipting yfir í LED perur.


Í ofangreindum tilfellum, nema hugsanlega hvað við kemur kolefnisjöfnuninni, hefur orðið umtalsverður sparnaður af verkefnunum sem vegur upp á móti kostnaði. Af þeim sökum er erfitt að meta raunverulegan kostnað/ávinning af þessum aðgerðum.

G4-LA1
Starfsmannavelta eftir aldri, kyni og starfsstöð
Starfsmannavelta eftir ráðningarformi og starfi Fullt starf Hlutastarf Tímavinna Alls
Dreifingarmiðstöð 26% 0% 76% 38%
Skrifstofa 4% 0% 82% 17%
Starfsfólk í Vínbúð 15% 9% 36% 33%
Stjórnendur í Vínbúð 7% 7% 0% 5%
Alls 13% 7% 39% 29%
Starfsmannavelta eftir kyni og aldri 2017 Karlar Konur <30 30-50 >50 Alls
Dreifingarmiðstöð 42% 21% 61% 25% 0% 38%
Skrifstofa 15% 19% 83% 12% 31% 17%
Starfsfólk í Vínbúðum 31% 34% 36% 29% 38% 33%
Stjórnendur í Vínbúðum 7% 4% 0% 7% 0% 5%
Alls 30% 28% 38% 21% 25% 29%

Starfsmannavelta er reiknuð út frá öllu starfsfólki sem var í starfi á árinu 2016. Starfsmannavelta er reiknuð: hættir starfsmenn/heildarfjöldi starfsmanna.

GA-LA3
Endurkoma til starfa og starfslok eftir foreldraorlof eftir kyni

Heildarfjöldi þeirra sem tóku fæðingarorlof árið 2017 voru 14 þar af voru átta konur og sex karlmenn. Ekki til upplýsingar um hverjir áttu rétt á orlofi en tóku ekki orlof.

Þrjár konur eru komnar aftur til starfa en fimm eru enn í orlof, engin hefur hætt. Allir sex karlmennirnir sem tóku orlof komu aftur til vinnu en tveir þeirra hættu stuttu eftir að hafa komið aftur til starfa.

Karlmennirnir taka yfirleitt styttra orlof og dreifa því frekar yfir lengri tíma en konurnar. 

G4-LA4
Lágmarks uppsagnarfrestur í tengslum við mikilsháttar breytingar á starfsemi, þ.m.t. hvort kveðið sé á um slíkt í kjarasamningum

Um það gildir kjarasamningsbundinn uppsagnarfrestur sem getur verið frá 1 mánuði fyrir lausráðna eða 3 mánuðir að lágmarki fyrir fastráðna.  Það eru ekki til  sérreglur vegna "mikilsháttar" breytinga á starfsemi.  Starfsfólk sem ráðið er til starfa fyrir gildistöku "nýju" starfsmannalaganna (fyrir 1. júní 1996) geta átt rétt til biðlauna ef starf er lagt niður, laun til 12 mánaða.

G4-LA5
Sérstök átaksverkefni

Það er einn öryggisstjóri í starfi. Öryggisnefnd er til staðar,  tveir öryggisverðir og tveir öryggistrúnaðarmenn. Áhættumat var gert á árinu vegna sálfélagslegra þátta í tengslum við endurskoðunar um áætlun gegn einelti, áreitni og ofbeldi.  Ný áætlun gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi var gefin út.

Heilsufarsmælingar - eðlileg niðurstaða

  • Reykja ekki
  • Eðlilegt kólesteról
  • Eru í kjörþyngd
  • Fituprósenta (BMI) eðlileg
  • Hreyfa sig
  • Eðlilegur blóðþrýstingur
Sérstök átaksverkefni - Samgöngukannanir

Árlega hafa verið framkvæmdar samgöngukannanir til að fá verðmætar upplýsingar sem notast í stefnumótandi vinnu í umhverfismálum og samfélagslegri ábyrgð.

Reykjavíkurborg hefur látið kanna umferðahegðun höfuðborgarbúa til og frá vinnu og það er gaman að bera saman umferðarmynstur starfsfólks ÁTVR og borgarbúa yfir sumar og vetur. 

Einnig hefur Vegagerðin látið Land-ráð sf. gera fyrir sig kannanir um ferðahegðun borgarbúa og er einkabíllinn hærri þar. Í könnun fyrir vetur 2016 eru 78% borgarbúa sem aka á einkabíl en í ár 45% starfsfólks ÁTVR.  Sé starfsfólk á höfuðborgarsvæðinu tekið sérstaklega út, þá koma vistvænni tölur en 40% nýta einkabíl til og frá vinnu yfir veturinn.

Starfsfólk ÁTVR telur að samgöngusamningur og hreyfing í kjölfarið hafa góð áhrif á heilsu sína en rúm 70% eru sammála.  Enginn ósammála. Óvissir eru 14% og hvorki né 11% svara.

Skv. Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er stefnt að því að fækka ferðum í einkabíl niður í 58%. Einnig að 8% allra ferða verði á hjóli,  12% ferða með Strætó, 22% gangandi (Reykjavíkurborg, 2014). Starfsfólk ÁTVR er þegar búið að ná þessu markmiði. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun, númer 11, Sjálfbærnar borgir og samfélög, kemur við sögu. Afleiðing er minna svifryk, minni gatnaskemmdir, minni umferðartími og betri heilsa andlega og líkamlega.


Vetur - Til og frá vinnu ÁTVR höfuðborg og Borgarbúar

Vetur - Borg arbúar 2016 og ÁTVR 2017

Einkabíll Strætisvagn Hjóla Ganga Samferða
ÁTVR vetur 2017 45% 10% 12% 28% 4%
Borgarbúar vetur 2016 67% 7% 6% 13% 7%

Borgarbúar og ÁTVR til og frá vinnu

Vor - Borgarbúar 2016 og ÁTVR 2017

Einkabíll Strætisvagn Hjóla Ganga Samferða
ÁTVR sumar 2017 32% 10% 23% 31% 5%
Borgarbúar vor 2016 65% 10% 8% 10% 7%
G4-LA6
Tíðni meiðsla, starfstengdra sjúkdóma, fjarverudaga og dauðsfalla sem tengjast starfi eftir starfsstöðvum

Á árinu voru skráð sjö slys sem er sami fjöldi og síðasta ár.  Eitt reiðhjólaslys var til og frá vinnu. Sex slys urðu á starfsstöð. Markmiðið er öruggur og slysalaus vinnustaður. Fjarvistir vegna veikinda og veikinda barna sem hlutfall af unnum klukkustundum minnkuðu lítillega á milli ára var 2,5% í fyrra en er nú 2,4%.

Slys Karlar Konur Alls
2017 1 6 7
2016 4 3 7
2015 2 4 6
Fjarvistir vegna veikinda og veikinda barna í hlutfalli við unnar klukkustundir Konur Karlar Heild 2017 Heild 2016 Heild 2015
Vínbúðir 2,2% 2,6% 2,3% 2,6% 2,3%
Dreifingarmiðstöð 1,5% 3,1% 2,9% 3,4% 3,5%
Skrifstofa 3,1% 1,8% 2,5% 2,0% 2,0%
ÁTVR í heild 2,3% 2,5% 2,4% 2,5% 2,3%
G4-LA9
Meðaltími fræðslustunda á starfsmann á ári eftir starfshópum og kyni

* Um allt land

ÁTVR fjárfesti í tæplega 5.700 klukkustundum til fræðslu og þjálfunar starfsmanna. Það jafngildir 142 vinnuvikum.

Fræðslustundir eru 18 á hvert stöðugildi eða rúmlega 2 dagar á starfsmann.  Á síðast ári voru tæplega 5.000 klukkustundir í fræðslu og þjálfun eða 124 vinnuvikur.

Aukning í fræðslustundum um 15% og er helsta skýringin skyndihjálparnámskeið, núvitund og aukning í Vínfræði I.

Í heilsueflingu eru níu fjölbreyttir fræðslufundir að Stuðlahálsi sem lúta að andlegri og líkamlegri heilsu starfsfólks. Boðið var upp á fræðslu um núvitund, stress, hjólanámskeið, hamingju og næringu svo dæmi sé tekið.

Flestir fræðslufundir voru sendir beint út á netinu í gengum facebook og gat starfsfólk horft beint á eða skoða síðar. Það áhorf er ekki mælt í þessum tölum.

Ekki eru í þessum tölum tímar um fyrirlestra og þátttöku starfsfólks í símenntun hjá Stjórnvísi, Dokkunni, hjá upplýsingatæknifyrirtækjum og háskólasamfélagi.  

G4-LA11
Hlutfall starfsmanna sem undirgangast reglulegt frammistöðu- og starfsþróunarmat, m.a. með tilliti til kyns og starfsvettvangs

Öllu starfsfólki var boðið að fara í starfsmannasamtal á árinu. Hluti starfsmannasamtals er umræða um frammistöðu, verkefni og starfsþróun. Markmiðið er að starfsmannasamtöl séu þrisvar á ári. Starfsþróunarstefna ÁTVR er í fullu gildi. Stefnan er sett fram á grundvelli vinnustaðagreininga, frammistöðusamtala og rýnihópa um fræðsluþörf sem störfuðu í tengslum við verkefnið.

G4-HR4
Starfsemi og/eða birgjar sem hafa verið uppvísir að eða eru líklegir til að sniðganga lög um félagafrelsi og sameiginlegar kjaraviðræður og ráðstafanir sem hafa verið gerðar til að tryggja slík réttindi

ÁTVR er einungis með starfsemi á Íslandi og því er ekki talin veruleg hætta á að brotið sé á réttindum starfsmanna varðandi samningsrétt eða þátttöku í stéttarfélögum.

G4-PR1
Gæðaeftirlit áfengis

Vörugæði og neysluöryggi eru meginstoðir í ábyrgri starfsemi ÁTVR. Fjöldi skilaðra eininga á árinu voru 3.249 sem er samdráttur um 4% á milli ára. Felst vöruskil má rekja til korkskemmda. Af hverjum 100 þúsund seldum einingum var um 6 skilað. Fjöldi innkallana á árinu voru 13. Helstu orsakir voru frávik frá gæðum.

Vottun skynmats hélt áfram á árinu. Þriðji aðili vottar skynmatsferlið og kom reglulega fulltrúi frá BSI á Íslandi, sem er faggild skoðunarstofa, og tók út verklagið. Tilgangurinn með vottun skynmats og úttektum er að tryggja að skjalfestu verklagi sé fylgt og að skuldbinding ÁTVR um að vinna að stöðugum umbótum í skynmatsferlinu sé til staðar.

Haustið 2016 byrjaði ÁTVR að fylgjast reglulega með styrkleika alkóhóls í söluvörum vínbúðanna. Í október 2017 var tekin í notkun vínskanni, sem er sérhæft mælitæki fyrir vín, þar sem má fylgjast má með alkóhóli, sykri, súlfíti, sýrum og fleiri þáttum sem gagnast við gæðaeftirlit og gefa kost á auknum upplýsingum til viðskiptavina, m.a. magni sykurs í víni. 

Á árinu 2017 voru mældar rúmlega 2100 tegundir. Flestar mælingar staðfesta réttar merkingar, en í 22 tilvikum fundust frávík frá uppgefnu alkóhólmagni. Brugðist er við ef frávik eru utan skilgreindra viðmiðunarmarka.


Vöruskil 2017 2016 2015
Fjöldi skilaðra eininga 3.249 3.396 3.984
Af 100.000 seldum einingum 6 8 10
G4-PR3
Gerð vöru- og þjónustuupplýsinga sem krafist er í verklagsreglum og hlutfall vöru og þjónustu sem fellur undir slíkar upplýsingakröfur

Mikilvægasti vöru- eða þjónustuflokkur er áfengir drykkir. Óáfengir drykkir, gjafapakkningar, tóbak o.fl. eru því ekki í þessum vísi. ÁTVR framkvæmir ekki eigin merkingu á vörum. Ábyrgð fyrirtækisins felst fremur í að kanna hvort þær séu í samræmi við lög og reglur.

Reglugerðir um  vöruval, innkaup og dreifingu áfengis, nr. 1106/2015 og miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda, nr. 1294/2014 liggja til grundvallar mati á vörum og umbúðum. Þetta er gert í tengslum við innkaup á öllum áfengum drykkjum. 

Nei Hlutfall áfengis sem hefur verið athugað 3) Hlíting %
1 Upprunaland innihalds x
2 Alkóhólmagn x 78,7% 99,9%
3 Neysluöryggi - lítrar 1) x 78,0% 100%
4 Neysluöryggi - vörunúmer 1) x 45,6% 100%
5 Förgun og umhverfisáhrif og félagsleg áhrif 2) x 93,0% 100%
6 Lífræn vara x 1,10% 100%
7 Sanngjörn framleiðsla x 0,04% 100%

1) Vörur sem fara í gegnum skynmat hjá gæðaeftirliti ÁTVR
2) Hlutfall af skilagjaldsberandi umbúðum seldum hjá ÁTVR
3) Hlutfall eftir seldum lítrum (nema liður 4)


G4-PR5
Ánægja viðskiptavina

Íslenska ánægjuvogin

Þróun ÁTVR í samanburði við öll fyrirtæki sem eru mæld á kvarðanum 0–100. 

  • Öll fyrirtæki
  • ÁTVR

Á heildina litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með þjónustu Vínbúðarinnar?
Ánægja með þjónustu flokkað eftir stærð Vínbúða

2017 2016 2015
Stærri Vínbúðir 4,33 4,39 4,29
Minni Vínbúðir 4,48 4,54 4,46

Mælt á kvarðanum 1-5

Hversu gott eða slæmt finnst þér viðmót starfsfólks Vínbúðarinnar almennt vera?
Viðmót starfsfólks Vínbúðanna flokkað eftir stærð Vínbúða

Viðmót starfsfólks 2017 2016
Stærri Vínbúðir 4,46 4,50
Minni Vínbúðir 4.70 4,74
G4-S03
HLUTFALL OG HEILDARFJÖLDI VIÐSKIPTAEININGA SEM GREINDAR HAFA VERIÐ MEÐ TILLITI TIL HÆTTU Á SPILLINGU

Hlutleysi gagnvart birgjum er reglulega kannað og tryggt með reglugerð með vöruval. Í birgjakönnun sem framkvæmd var í maí og júní 2017 kom fram að hlutleysi væri 3,5 af 5 mögulegum. Eða 57% ánægðir, 19% hlutlausir og 24% óánægðir.

Óskýrð rýrnun er rýrnun sem verður vegna þjófnaðar eða mistaka í afgreiðslu. Óskýrð rýrnun var 0,03% veltu hjá Vínbúðunum. Til samanburðar er Samkvæmt National Retail Security Survey 2017, er talið að rýrnun í smásölu sé 1,44%.

Mikið eftirlit er með rýrnun að hálfu búðanna sjálfra, sítalningar, farið er yfir öll frávik, starfsfólki kennt að bera kennsl á líklega hegðun þjófa og líklegustu vörurnar eru taldar oftast. Rýrnun er ekki liðin og strax skoðað í öryggisvélum til að sjá hvað olli rýrnun viðkomandi vörutegundar.


Viðmið (Principles)
GLOBAL COMPACT

Siðareglur BSCI

Markmið siðareglna BSCI (Business Social Compliance Initiative) er að útlista þau gildi og meginreglur sem þátttakendur kappkosta að innleiða í viðskiptum við samstarfsaðila í aðfangakeðju fyrirtækisins. Þátttakendur samþykkja siðareglurnar þegar þeir gerast aðilar að BSCI.

11 meginreglur sem stefna að hámörkun verndar vinnuafls

Meginreglur BSCI eru byggðar á mikilvægum alþjóðlegum reglum á sviði vinnumála sem vernda réttindi launþega. Má þar nefna samninga og sáttmála Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO), leiðbeinandi reglur Sameinuðu þjóðanna um viðskipti og mannréttindi sem og viðmiðunarreglur Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki.

Meginreglurnar gera grein fyrir 11 grundvallarréttindum launþega sem þátttakendur skuldbinda sig til að innleiða í aðfangakeðju sinni með þrepaskiptri aðferð.

Réttur til félagafrelsis og kjarasamninga

Fyrirtækið virðir rétt launþega til að stofna stéttarfélög eða önnur samtök launafólks, og ganga til almennra kjarasamninga.

Sanngjarnt endurgjald

Fyrirtækið virðir rétt launþega til að fá sanngjarnt endurgjald fyrir vinnu sína.

Vinnueftirlit

Fyrirtækið tryggir heilsusamlegt og öruggt vinnuumhverfi, sinnir mati á áhættu og gerir allar nauðsynlegar ráðstafanir til að eyða eða draga úr henni.

Sérstök vernd fyrir ungt launafólk

Fyrirtækið veitir öllum starfsmönnum sem ekki teljast fullorðnir sérstaka vernd.

Engin vinnuþrælkun

Fyrirtækið beitir ekki nauðungarvinnu og mansali og nýtir sér ekki ófrjálst vinnuafl af neinu tagi.

Siðgæði í viðskiptaháttum

Fyrirtækið mun ekki þola neinum viðskiptaspillingu, fjárkúgun, fjársvik eða mútur.

Engin mismunun

Fyrirtækið veitir öllum jöfn tækifæri og mismunar ekki starfsmönnum.

Hóflegur vinnutími

Fyrirtækið fylgir lögum um vinnutíma.

Engin barnavinna

Fyrirtækið ræður ekki starfsmenn undir lögaldri.

Engar ótryggar ráðningar

Fyrirtækið ræður einungis starfsmenn á grundvelli staðfestra samninga og samkvæmt lögum.

Umhverfisvernd

Fyrirtækið gerir nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir spjöll á umhverfinu